Tuqo Bre Tuqo

RTB EP-12751

Tuqo bre, tuqo Saltano, of, le, le,
Koj mi te tebe prelaga
Of, aman, le, le, le,
Koj mi te tebe prelaga?

Mene me laga prelaga, of, le, le,
Popovoto slugin~e
Of, aman, le, le, le,
Popovoto slugin~e.

Laga me laga predlaga, of, le, le,
Za edna raka bademi
Of, aman, le, le, le,
Za edna raka bademi.

Za edna raka bademi, of, le, le, le,
I tie bea {uplivi
Of, aman, le, le, le,
I tie bea {uplivi.