Sobrale Mi Se Nabrale

Sobrale mi se nabrale
Na{ite li~ni ergeni
Of, lele male le
Na oroto da odat
Of, lele male le
Ubavi momi da la`at.

Ergeni oro fatija
Momite mi se pu{tija
Of, lele male le
Pusti mi bile ergeni
Of, lele male le
Zastramija momite.

Ergen na momi duma{e
Elate momi na oro
Of, lele male le
Nevesta da si bendisam
Of, lele male le
Ubava moma gizdava.