Parahodot Mi Pristigna

Parahodot mi pristigna
Zbogum libe, podaj raka;
Ne pla~i milo libe, ne `alaj, (2 pati)
Jas pak }e se vratam.

O~ite ti nasolzeni,
Ustata ti nasmejana;
Ne pla~i milo libe, ne `alaj, (2 pati)
Jas pak }e se vratam.

Ja zemisi belo krp~e,
Izbri{i si crni o~i;
Ne pla~i milo libe, ne `alaj, (2 pati)
Jas pak }e se vratam.