Ajde Slu{aj, Slu{aj

Ajde slu{aj, slu{aj, kale{ bre An|o
[to tambura sviri.
Tamburata sviri, kale{ bre An|o,
An'ma da bide{.

An'ma da bide{, kale{ bre An|o,
Na saraj da sedi{.
Na saraj da sedi{, kale{ bre An|o,
@oltici da broi{.

@oltici da broi{, kale{ bre An|o
Biseri da pi`e{.
Biseri da pi`e{, kale{ bre An|o
Na grlo da redi{.

Ajde slu{aj, slu{aj, tur~in budala
An'ma ne bivam, tur~in budala
Vera ne menuvam,
Tur~in budala.